Piątek wegetariański

TAJSK2 (2)

Tajska zupa dyniowa

  • Czas przygotowania: do 30 minut

Składniki na 4 porcje:

10 liści kaffiru, suszonych
3 cm świeżego imbiru
1 ząbek czosnku
1 pomidor
½ cebuli
szczypta płatków chili
olej kokosowy lub inny

1 puszka mleczka / 400 ml

2 szklanki purée z dyni*
1 – 2 łyżki sosu sojowego
1 – 2 łyżki soku z limonki
opcjonalnie sól do smaku

do podania: świeża kolendra, opcjonalnie płatki chili oraz łyżeczka kokosowego mleczka

Przygotowanie:

  1. Imbir po­kro­ić na pla­ster­ki, po­mi­do­ra po­kro­ić na ósem­ki, czo­snek obrać. Na dnie garn­ka roz­grzać olej i dodać li­ście ka­fi­ru, ce­bu­lę, płat­ki chili oraz po­kro­jo­ny imbir i ob­ra­ny ząbek czosn­ku. Sma­żyć przez 1 mi­nu­tę, na­stęp­nie dodać po­kro­jo­ne­go po­mi­do­ra, za­mie­szać i wlać ko­ko­so­we mlecz­ko. Przy­kryć gar­nek i go­to­wać na mi­ni­mal­nym ogniu nie do­pusz­cza­jąc do gwał­tow­ne­go go­to­wa­nia przez 20 minut.
  2. Po tym cza­sie płyn prze­lać przez sitko do nie­du­że­go na­czy­nia. Za­war­tość sita wy­rzu­cić, a ko­ko­so­we mlecz­ko wlać z po­wro­tem do garn­ka, dodać po­zo­sta­łe skład­ni­ki i do­kład­nie wy­mie­szać.
  3. Wciąż mie­sza­jąc zupę pod­grze­wać ją przez 5 minut, na ko­niec do­pra­wić do smaku solą lub więk­szą ilo­ścią sosu so­jo­we­go. Po­da­wać ze świe­żą ko­len­drą oraz opcjo­nal­nie z do­dat­ko­wą por­cją chili i łyżką ko­ko­so­we­go mlecz­ka.

Po­ra­dy:

  • Purée z dyni to po pro­stu upie­czo­na lub ugo­to­wa­na dynia, zmik­so­wa­na na gład­kie purée. Żeby je przy­go­to­wać wy­star­czy pie­kar­nik roz­grzać do 200 stop­ni, dynię prze­kro­ić na po­łów­ki lub ćwiart­ki i wsu­nąć go go­rą­ce­go pie­kar­ni­ka. Piec do mięk­ko­ści czyli przez około go­dzi­nę, a na­stęp­nie po­zbyć się pe­stek i zmik­so­wać. Tak przy­go­to­wa­ne purée można mro­zić lub od razu wy­ko­rzy­sty­wać do zup, ciast, cia­ste­czek oraz de­se­rów.
  • Kafir można kupić w Mark­sie&Spen­ce­rze, a także z tej firmy we wszyst­kich su­per­mar­ke­tach na dzia­le z żyw­no­ścią orien­tal­ną. Kosz­tu­je około 8 zło­tych i wy­star­czy na wiele, wiele zup oraz taj­skich curry.
  • Do­da­tek po­mi­do­ra do­da­je zupie umami – dzię­ki temu nie­po­trzeb­ny jest ani bu­lion, ani żadny mię­sny do­da­tek.
  • W za­leż­no­ści od ga­tun­ku dyni zupa bę­dzie mieć inny kolor oraz gę­stość. Ja naj­bar­dziej lubię uży­wać do zup zwar­tych i słod­kich dyń, jak but­ter­nut lub mu­scat.

 

Źródło:

 

http://www.jadlonomia.com/przepisy/tajska-zupa-dyniowa/


23.02 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją    |    GRANAT – same fakty


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com