Sałatka z Quinoa i Jarmużu

sałatka z jarmużu

Sałatka z quinoa i jarmużu

Przygotowanie:

  1. Pie­kar­nik roz­grzać do 220 stop­ni. Bulwę se­le­ra wy­szo­ro­wać, prze­kro­ić na pół, a każdą po­łów­kę owi­nąć folią alu­mi­nio­wą; ba­ta­ta wy­szo­ro­wać i w ca­ło­ści owi­nąć folią. Wło­żyć do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka i piec przez około 45 – 60 minut do czasu, aż wa­rzy­wa będą bar­dzo mięk­kie i z ła­two­ścią bę­dzie można wbić w nie wi­de­lec.
  2. W mię­dzy­cza­sie ugo­to­wać qu­inoa – od­mie­rzo­ną ilość qu­inoa zalać 1 szklan­ką wody, dodać sporą szczyp­tę soli oraz cy­try­nę i go­to­wać pod przy­kry­ciem na mi­ni­mal­nym ogniu przez około 20 – 25 minut, czyli do czasu, aż qu­inoa wchło­nie całą wodę. Wy­ło­wić cy­try­nę i po­zo­sta­wić pod przy­kry­ciem.
  3. Za­go­to­wać 1,5 – 2 l litry wody. Jar­muż oczy­ścić z łodyg i po­rwać na mniej­sze ka­wał­ki. Prze­sy­pać na dursz­lak i prze­lać wrząt­kiem, na­stęp­nie szyb­ko prze­le­wać lo­do­wa­tą wodą tak długo, aż bę­dzie cał­kiem zimny. De­li­kat­nie osu­szyć ręcz­ni­kiem pa­pie­ro­wym.
  4. Upie­czo­ne wa­rzy­wa roz­wi­nąć z folii i od­sta­wić na chwi­lę do prze­stu­dze­nia. W mię­dzy­cza­sie w szklan­ce po­łą­czyć wszyst­kie skład­ni­ki dres­sin­gu.
  5. Wy­stu­dzo­ne wa­rzy­wa obrać, po­kro­ić w drob­ną kost­kę i prze­ło­żyć do dużej miski. Polać przy­go­to­wa­nym dres­sin­giem i do­kład­nie wszyst­ko wy­mie­szać.
  6. Teraz naj­przy­jem­niej­sza część – na dużym ta­le­rzu rów­no­mier­nie roz­sy­pać ugo­to­wa­ną qu­inoa, na to po­ło­żyć war­stwę jar­mu­żu, który na­le­ży de­li­kat­nie opró­szyć solą. Na jar­mu­żu wy­ło­żyć wa­rzy­wa w dres­sin­gu, a wszyst­ko ob­sy­pać żu­ra­wi­ną i ty­mian­kiem.

http://www.jadlonomia.com/przepisy/saatka-z-quinoa-i-jarmuzu/


JARMUŻ – fakty i mity    |    Międzynarodowy Dzień Przytulania – 31.01.


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com