Dział badawczo – rozwojowy


badania i rozwój

Zadania działu:

  • Rozwój badań naukowych w zakresie prowadzonej działalności medycznej oraz wyznaczanie nowych kierunków badań naukowych.
  • Poszukiwanie funduszy na badania naukowe, prace przemysłowe i rozwojowe. Inicjowanie nowych przedsięwzięć dotyczących projektów B+R, opracowanie nowych rozwiązań technologicznych, a także strategii wdrożenia nowych technologii do praktyki gospodarczej firmy.
  • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie oraz pozostałych dokumentów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych dla firmy.
  • Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z przedstawicielami środowiska naukowego i gospodarczego, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.
  • Upowszechnianie wyników prowadzonych prac naukowych i badawczo-rozwojowych w pismach o zasięgu międzynarodowym oraz na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
  • Poszerzanie kompetencji w zakresie organizacji procesu komercjalizacji wyników badań naukowych przez uczestnictwo w szkoleniach dla specjalistów B+R.
  • Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących wdrożeń wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz patentów.

 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com